color consultancy

Dịch vụ tư vấn về màu sắc

Chúng tôi giúp bạn loại bỏ những nghi ngờ khi quản lý màu sắc

Overview

Customer-pleasing color — That's a key to building a successful business. But it's not easy because color can be a moving target. The number of variables is daunting.
The good news is, soon you can put this worry behind with Fuji Xerox's Confident Color Programme.
Our program's goal is to help you take the uncertainty out of color management, so repeatable, accurate color can be achieved quickly and easily. This way, you can focus on what matters most to you in business.

Tổng quan

Màu sắc làm hài lòng khách hàng – Đây chính là điểm mấu chốt để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Nhưng điều này không dễ dàng vì màu sắc là một đối tượng trừu tượng với nhiều mức độ biến đổi.

Đáng mừng là bạn sẽ sớm có thể gạt nỗi lo này với chương trình Confident Color của Fuji Xerox.
Mục tiêu của chương trình này là giúp bạn loại bỏ những nghi ngờ khi quản lý màu sắc để có thể đạt được các màu chính xác và lặp lại một cách nhanh chóng và đơn giản. Nhờ đó, bạn có thể tập trung vào yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh.

Benefits

Why you should invest in Color Management System?

Ineffective color management can mean higher costs and inefficiency to your business. Trying to meet your customer's expectations in color can be a complex and frustrating, trial and error process when there is no benchmark and standardisation. This can further lead to declining customers and employee's satisfaction. The long turnaround times can also cause a major impact on production and eventual loss of clientele.
On the contrary, by investing in an effective color management system, it will help you to focus on what matters most to you.

Thông báo