MULTI

Fuji Xerox Châu Á – TBD là thành viên Vàng GRI

Fuji Xerox Châu Á – Thái Bình Dương là thành viên Vàng GRI từ năm 2016

Từ năm 2016, Fuji Xerox Châu Á – Thái Bình Dương là công ty đầu tiên trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và quản lý tài liệu trở thành thành viên của Sáng Kiến Báo Cáo Toàn Cầu (GRI)

Có mặt ở khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bên cạnh việc cho ra đời báo cáo chung  hàng năm của tập đoàn, chúng tôi còn cung cấp các Báo Cáo Phát Triển Bền Vững ở những quốc gia nơi chúng tôi hoạt động nhằm hướng đến các vấn đề và mối quan tâm đặc thù của từng địa phương.

Thông tin về Báo Cáo Phát Triển Bền Vững của Fuji Xerox:

https://www.fujixerox.com/eng/company/csr

Thông tin về Fuji Xerox trên GRI website:

https://www.globalreporting.org/pages/GRIOrganizationsDetails.aspx?orgid=22696